Obsługa Księgowa:

• sporządzanie zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów
• prowadzenie rachunkowości (wszystkie rodzaje ewidencji) :
• księga handlowa
• książki przychodów i rozchodów
• ryczałt
• prowadzenie dodatkowych ewidencji środki trwałe, wyposażenie i inne
• rozliczenia z kontrahentami (kartoteki, potwierdzenia sald, noty, wezwania do zapłaty)
• rozliczenia z pracownikami (zaliczki, karty płatnicze, delegacje, ryczałty)
• sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją księgowo-podatkową
• kontrola i weryfikacja ksiąg oraz ewidencji podatkowych, wyprowadzanie zaległości
• rozliczanie działalności finansowanej ze środków pomocowych
• konsultacje z zakresu transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) oraz prawidłowości dowodów potwierdzających ich wykonanie
• procedury oraz dokumentacja związana importem i eksportem towarów i usług
• badanie prawidłowości kwalifikacji dokumentów księgowych pod względem przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
• analiza operacji gospodarczych pod względem zgodności z prawem dewizowym
• sporządzanie:
• sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe, informacja dodatkowa)
• sprawozdań statystycznych
• sprawozdań dla NBP
• wszelkich zestawień i raportów wg otrzymanych wzorów

Wróć