Obsługa Kadrowo-Płacowa:

• prowadzenie obsługi kadrowej:
• przygotowywanie projektów umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.)
• prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
• obsługa refundacji z tyt. zatrudnienia osoby bezrobotnej, absolwenta itd.
• przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie procesu zatrudnienia
• przygotowywanie dokumentów w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w szczególności świadectw pracy, ustalanie uprawnień do wypłat odpraw, odszkodowań ekwiwalentów
• prowadzenie obsługi płacowej:
• naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy
• sporządzanie list płac
• rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
• sporządzenie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych (pełny zakres)
• ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, ewidencja urlopów
• kartoteki wynagrodzeń
• rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
• prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
• doradztwo w wyborze wariantu ubezpieczeniowego dla właściciela, osób współpracujących, rodziny, pracowników
• deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik
• przygotowywanie dokumentacji do zasiłków wypłacanych z ZUS
• sporządzenie wyliczeń kapitału początkowego
• doradztwo zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Wróć